Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :04-08-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
04-08-20 Đắc Lắc
Quảng Nam
03-08-20TT Huế: 47,
Phú Yên: 68
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
265
02-08-20Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 55
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
238
01-08-20Đà Nẵng: 26,
Quảng Ngãi: 36,
Đắc Nông: 77
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
282
31-07-20Gia Lai: 11,
Ninh Thuận: 05
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
285
30-07-20Bình Định: 16,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 83
Trúng Bình Định229
29-07-20Đà Nẵng: 37,
Khánh Hòa: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
270
28-07-20Đắc Lắc: 01,
Quảng Nam: 06
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
251
27-07-20TT Huế: 76,
Phú Yên: 43
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
254
26-07-20Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 86
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
249
25-07-20Đà Nẵng: 28,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 04
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
243
24-07-20Gia Lai: 42,
Ninh Thuận: 26
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
217
23-07-20Bình Định: 52,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 86
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
257
22-07-20Đà Nẵng: 45,
Khánh Hòa: 83
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
210
21-07-20Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
275
20-07-20TT Huế: 67,
Phú Yên: 06
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
220
19-07-20Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 84
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
281
18-07-20Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 69
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
239
17-07-20Gia Lai: 74,
Ninh Thuận: 22
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
290
16-07-20Bình Định: 27,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
233
15-07-20Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
236
14-07-20Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 58
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
261
13-07-20Phú Yên: 73,
TT Huế: 65
Trúng Phú Yên,
Trúng TT Huế
236
12-07-20Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 69
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
257
11-07-20Đà Nẵng: 45,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
257
10-07-20Gia Lai: 18,
Ninh Thuận: 91
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
274
09-07-20Bình Định: 38,
Quảng Trị: 98,
Quảng Bình: 75
Trúng Quảng Bình252
08-07-20Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 40
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
238
07-07-20Đắc Lắc: 85,
Quảng Nam: 22
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
225
06-07-20TT Huế: 52,
Phú Yên: 79
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
260
05-07-20Kon Tum: 31,
Khánh Hòa: 44
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
243
04-07-20Đà Nẵng: 54,
Quảng Ngãi: 71,
Đắc Nông: 80
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
243