Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :02-06-20
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
02-06-20 Đắc Lắc
Quảng Nam
01-06-20TT Huế: 36,
Phú Yên: 53
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
253
31-05-20Kon Tum: 66,
Khánh Hòa: 40
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
236
30-05-20Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 77,
Đắc Nông: 76
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
258
29-05-20Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 84
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
245
28-05-20Bình Định: 50,
Quảng Trị: 90,
Quảng Bình: 14
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
247
27-05-20Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 05
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
260
26-05-20Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 69
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
224
25-05-20TT Huế: 72,
Phú Yên: 90
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
252
24-05-20Khánh Hòa: 22,
Kon Tum: 01
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Kon Tum
219
23-05-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 46
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
226
22-05-20Gia Lai: 33,
Ninh Thuận: 77
Trúng Ninh Thuận279
21-05-20Bình Định: 19,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 19
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
242
20-05-20Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
219
19-05-20Đắc Lắc: 33,
Quảng Nam: 80
Trúng Đắc Lắc244
18-05-20TT Huế: 61,
Phú Yên: 37
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
232
17-05-20Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 71
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
248
16-05-20Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 71,
Đắc Nông: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
222
15-05-20Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 53
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
260
14-05-20Bình Định: 53,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 73
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
240
13-05-20Đà Nẵng: 52,
Khánh Hòa: 93
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
269
12-05-20Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 64
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
255
11-05-20TT Huế: 92,
Phú Yên: 34
Trúng TT Huế240
10-05-20Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 07
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
267
09-05-20Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 20,
Đắc Nông: 93
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
263
08-05-20Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 94
Trúng Ninh Thuận237
07-05-20Bình Định: 36,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 70
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
258
06-05-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
237
05-05-20Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 03
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
217
04-05-20TT Huế: 68,
Phú Yên: 24
Trúng TT Huế243
03-05-20Kon Tum: 11,
Khánh Hòa: 83
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
257
02-05-20Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
253