Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :20-11-19


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
20-11-19 Đà Nẵng
Khánh Hòa
19-11-19Đắc Lắc: 268,
Quảng Nam: 636
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
382
18-11-19TT Huế: 633,
Phú Yên: 149
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
738
17-11-19Kon Tum: 090,
Khánh Hòa: 487
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
856
16-11-19Đà Nẵng: 513,
Quảng Ngãi: 467,
Đắc Nông: 858
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
631
15-11-19Gia Lai: 332,
Ninh Thuận: 568
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
524
14-11-19Bình Định: 875,
Quảng Trị: 494,
Quảng Bình: 966
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
367
13-11-19Đà Nẵng: 582,
Khánh Hòa: 470
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
525
12-11-19Đắc Lắc: 145,
Quảng Nam: 365
Trúng Quảng Nam351
11-11-19TT Huế: 903,
Phú Yên: 558
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
659
10-11-19Kon Tum: 347,
Khánh Hòa: 083
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
451
09-11-19Đà Nẵng: 657,
Quảng Ngãi: 206,
Đắc Nông: 780
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
855
08-11-19Gia Lai: 909,
Ninh Thuận: 005
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
249
07-11-19Bình Định: 255,
Quảng Trị: 980,
Quảng Bình: 660
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
371
06-11-19Đà Nẵng: 132,
Khánh Hòa: 156
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
559
05-11-19Đắc Lắc: 300,
Quảng Nam: 456
Trượt911
04-11-19TT Huế: 497,
Phú Yên: 109
Trượt215
03-11-19Kon Tum: 184,
Khánh Hòa: 602
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
367
02-11-19Đà Nẵng: 316,
Quảng Ngãi: 443,
Đắc Nông: 632
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
492
01-11-19Gia Lai: 361,
Ninh Thuận: 608
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
760
31-10-19Bình Định: 026,
Quảng Trị: 746,
Quảng Bình: 049
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
321
30-10-19Đà Nẵng: 136,
Khánh Hòa: 961
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
560
29-10-19Đắc Lắc: 510,
Quảng Nam: 434
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
723
28-10-19TT Huế: 436,
Phú Yên: 502
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
569
27-10-19Kon Tum: 466,
Khánh Hòa: 497
Trúng Khánh Hòa400
26-10-19Đà Nẵng: 710,
Quảng Ngãi: 033,
Đắc Nông: 755
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
546
25-10-19Gia Lai: 905,
Ninh Thuận: 340
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
603
24-10-19Bình Định: 385,
Quảng Trị: 436,
Quảng Bình: 522
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
458
23-10-19Đà Nẵng: 497,
Khánh Hòa: 935
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
269
22-10-19Đắc Lắc: 529,
Quảng Nam: 605
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
835
21-10-19TT Huế: 431,
Phú Yên: 156
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
532
20-10-19Kon Tum: 641,
Khánh Hòa: 652
Trượt536