Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :15-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
15-11-19 Gia Lai
Ninh Thuận
14-11-19Bình Định: 69,
Quảng Trị: 31,
Quảng Bình: 29
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
272
13-11-19Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 84
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
260
12-11-19Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
232
11-11-19TT Huế: 75,
Phú Yên: 36
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
228
10-11-19Kon Tum: 03,
Khánh Hòa: 98
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
259
09-11-19Đà Nẵng: 08,
Quảng Ngãi: 92,
Đắc Nông: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
260
08-11-19Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 32
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
238
07-11-19Bình Định: 43,
Quảng Trị: 52,
Quảng Bình: 46
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
264
06-11-19Đà Nẵng: 06,
Khánh Hòa: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
240
05-11-19Đắc Lắc: 00,
Quảng Nam: 14
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
218
04-11-19TT Huế: 79,
Phú Yên: 11
Trúng Phú Yên260
03-11-19Kon Tum: 08,
Khánh Hòa: 65
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
288
02-11-19Đà Nẵng: 58,
Quảng Ngãi: 94,
Đắc Nông: 83
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
280
01-11-19Gia Lai: 65,
Ninh Thuận: 24
Trúng Gia Lai216
31-10-19Bình Định: 37,
Quảng Trị: 11,
Quảng Bình: 18
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
226
30-10-19Đà Nẵng: 56,
Khánh Hòa: 59
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
209
29-10-19Đắc Lắc: 38,
Quảng Nam: 31
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
266
28-10-19TT Huế: 23,
Phú Yên: 46
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
238
27-10-19Kon Tum: 08,
Khánh Hòa: 77
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
280
26-10-19Đà Nẵng: 08,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
269
25-10-19Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 39
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
205
24-10-19Bình Định: 61,
Quảng Trị: 34,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
275
23-10-19Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 59
Trúng Đà Nẵng266
22-10-19Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 70
Trúng Quảng Nam232
21-10-19TT Huế: 65,
Phú Yên: 85
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
261
20-10-19Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 18
Trúng Kon Tum274
19-10-19Đà Nẵng: 27,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
253
18-10-19Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 72
Trúng Ninh Thuận284
17-10-19Bình Định: 36,
Quảng Trị: 76,
Quảng Bình: 04
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
257
16-10-19Đà Nẵng: 13,
Khánh Hòa: 14
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
258
15-10-19Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 89
Trúng Quảng Nam239