Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :24-01-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
24-01-20 Gia Lai
Ninh Thuận
23-01-20Bình Định: 43,
Quảng Trị: 51,
Quảng Bình: 68
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
235
22-01-20Đà Nẵng: 17,
Khánh Hòa: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
232
21-01-20Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 56
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
264
20-01-20TT Huế: 84,
Phú Yên: 91
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
278
19-01-20Kon Tum: 89,
Khánh Hòa: 80
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
239
18-01-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 20
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
273
17-01-20Gia Lai: 83,
Ninh Thuận: 03
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
266
16-01-20Bình Định: 24,
Quảng Trị: 59,
Quảng Bình: 95
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
250
15-01-20Đà Nẵng: 37,
Khánh Hòa: 29
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
205
14-01-20Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 13
Trúng Quảng Nam220
13-01-20TT Huế: 03,
Phú Yên: 48
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
248
12-01-20Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 65
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
255
11-01-20Đà Nẵng: 76,
Quảng Ngãi: 32,
Đắc Nông: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
278
10-01-20Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 20
Trúng Ninh Thuận227
09-01-20Bình Định: 03,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 09
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
263
08-01-20Đà Nẵng: 72,
Khánh Hòa: 18
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
230
07-01-20Đắc Lắc: 36,
Quảng Nam: 49
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
212
06-01-20TT Huế: 93,
Phú Yên: 64
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
250
05-01-20Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 92
Trúng Kon Tum278
04-01-20Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 68,
Đắc Nông: 82
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
227
03-01-20Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 33
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
293
02-01-20Bình Định: 50,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 17
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
234
01-01-20Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
294
31-12-19Đắc Lắc: 13,
Quảng Nam: 74
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
270
30-12-19TT Huế: 01,
Phú Yên: 74
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
274
29-12-19Kon Tum: 20,
Khánh Hòa: 09
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
281
28-12-19Đà Nẵng: 59,
Quảng Ngãi: 22,
Đắc Nông: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
208
27-12-19Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 61
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
283
26-12-19Bình Định: 66,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 16
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
263
25-12-19Đà Nẵng: 88,
Khánh Hòa: 85
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
214
24-12-19Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 44
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
248