Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu Chuẩn: 300.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :24-01-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
24-01-20 Gia Lai
Ninh Thuận
23-01-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
262
22-01-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Đà Nẵng285
21-01-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 6 Quảng Nam
243
20-01-20TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
281
19-01-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
238
18-01-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
265
17-01-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Gia Lai,
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận
237
16-01-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Bình Định,
Trúng đầu 5 Quảng Trị,
Trúng đầu 9 Quảng Bình
240
15-01-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
244
14-01-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đuôi 3 Quảng Nam
277
13-01-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
270
12-01-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
238
11-01-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 4 Đắc Nông
283
10-01-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
241
09-01-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 Quảng Trị,
Trúng đuôi 9 Quảng Bình
269
08-01-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
275
07-01-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 9 Quảng Nam
233
06-01-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trượt254
05-01-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
248
04-01-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 2 Đắc Nông
239
03-01-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
273
02-01-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đuôi 9 Quảng Trị
258
01-01-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
247
31-12-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đầu 7 Quảng Nam
260
30-12-19TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đuôi 4 Phú Yên
258
29-12-19Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Kon Tum217
28-12-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
270
27-12-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng đầu 6 Ninh Thuận
256
26-12-19Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
273
25-12-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
232
24-12-19Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
262